مقالات

مقالات فارسی

1- مقایسه هیستوپاتولوژیکی تاثیرات غلظت ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی کپور دریایی

2- مطالعه تاثیر تزریق ویتامین های A ، C ، A+C ، AD3E بر روند ترمیم زخم و برخی از پاسخ های خونی در کپور معمولی

3- اثر اسید آمینه های آسپارتیک و آلانین به عنوان ماده جاذب غذایی بر شاخص های رشد و بقاء بچه فیل ماهیان

4- مقایسه اثرات تزریق هورمون های اوواپریم ، HCG و عصاره هیپوفیز بر کیفیت اسپرم تولیدی در ماهی کپور معمولی

5- اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک در شرایط مختلف PH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی

6- بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی

7- بررسی اثرات زئولیت بر روی برخی فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی کپور دریای مازندران

8- آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور

9- اثر اسانس چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

10- بررسی تلفات و ضایعات پاتولوژیکی ناشی از حمام 1 و 24 ساعته در ابشش ماهیان انگشت قد کپور نقره ای

11- چرا به فن آوری های جدید در آبزی پروری نیاز داریم؟

12- آماده سازی استخرها یکی از مهمترین مراحل پرورش میگو می باشد

13- آبزی پروری به اندازه فرهنگ بشریت عمر دارد

14- وضعیت جهانی بازار و تولید میگوی پرورشی

15- تولید پایدار میگو و مدیریت سلامت آن در استان هرمزگان

مقالات انگلیسی

1- Asian Carps of the Genus Hypophthalmichthys (Pisces, Cyprinidae) – A Biological Synopsis and Environmental Risk Assessment

2- Mycobacteriosis in fishes: A review

3- Streptococcus iniae expresses a cell surface non-immune trout immunoglobulin-binding factor when grown in normal trout serum

4- Characterization of Streptococcus iniae isolated from ornamental cyprinid fishes and development of challenge models

5- Nutrient requirements of ornamental fish

6- The potential impact of modern biotechnology on fish aquaculture

7- Importation of mycobacteriosis with ornamental fish: Medico-legal implications

8- Recommendations for control of pathogens and infectious diseases in fish research facilities